Tài liệu dự án Gắn kết nông dân sản xuất nhỏ với thị trường
Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P1)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC NÔNG DÂNHỢP TÁC XÃ PHÚC THÀNH(Farmer organizational capacity assessment report)  


Báo cáo tổng thể thống kê sản phẩm chè (P1)

BÁO CÁO TỔNG THỂ THỐNG KÊ SẢN PHẨM CHÈ(Consolidated inventory report)  


Phân tích chuỗi giá trị cây chè tỉnh Thái Nguyên (P1)

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY CHÈTỈNH THÁI NGUYÊN  


Tài liệu: Phương pháp xây dựng, giám sát và đánh giá dự án cho quy mô hộ, trang trại sản xuất chè

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁNCHO QUY MÔ HỘ, TRANG TRẠI SẢN XUẤT CHÈ  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P2)

1.3. N¨ng lùc cña tæ chøc VÒ ®Êt ®ai hiÖn nay, tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn ®­îc cÊp: 114,26 ha. C¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau:  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P3)

2.2. TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n Ngoµi c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô theo chøc n¨ng, HTX Phóc Thµnh cßn tham gia nhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n triÓn khai trªn ®Þa bµn cña HTX víi sù hç trù cña c¸c tæ chøc trong n­íc vµ quèc tÕ. (Xem b¶ng d­íi ®©y).  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P4)

1. Đã có sẵn các văn bản, tài liệu cập nhật về tổ chức chưa?  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (Phần cuối)

9. Tài sản trang thiết bị của tổ chức, nêu cụ thể:  


Báo cáo tổng thể thống kê sản phẩm chè (Phần cuối)

B¶ng 1. Thèng kª tæng hîp vÒ c¸c nhãm hé trång chÌ   


'Nhóm liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ chè' - những thành công bước đầu

Dự án quốc tế “gắn kết nông dân sản xuất nhỏ với thị trường” do tổ chức “Phát triển nguồn nhân lực Châu á” tài trợ, Trung tâm Khoa học Nông vận Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là đối ứng được triển khai từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2009. Chưa đầy hai năm triển khai thực hiện, mặc dù quy mô dự án nhỏ có tính chất làm điểm nhưng hiệu quả mà dự án đem đến lại có ý nghĩa rất thiết thực và gợi mở những vấn đề liên quan đến chính sách đối với hộ nông dân sản xuất chè.  


1 2 >
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn