Tài liệu dự án Gắn kết nông dân sản xuất nhỏ với thị trường
Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P3)

2.2. TriÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n Ngoµi c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô theo chøc n¨ng, HTX Phóc Thµnh cßn tham gia nhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n triÓn khai trªn ®Þa bµn cña HTX víi sù hç trù cña c¸c tæ chøc trong n­íc vµ quèc tÕ. (Xem b¶ng d­íi ®©y).  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P2)

1.3. N¨ng lùc cña tæ chøc VÒ ®Êt ®ai hiÖn nay, tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn ®­îc cÊp: 114,26 ha. C¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau:  


Tài liệu: Phương pháp xây dựng, giám sát và đánh giá dự án cho quy mô hộ, trang trại sản xuất chè

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁNCHO QUY MÔ HỘ, TRANG TRẠI SẢN XUẤT CHÈ  


Phân tích chuỗi giá trị cây chè tỉnh Thái Nguyên (P1)

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY CHÈTỈNH THÁI NGUYÊN  


Báo cáo tổng thể thống kê sản phẩm chè (P1)

BÁO CÁO TỔNG THỂ THỐNG KÊ SẢN PHẨM CHÈ(Consolidated inventory report)  


Báo cáo đánh giá năng lực tổ chức nông dân hợp tác xã Phúc Thành (P1)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỔ CHỨC NÔNG DÂNHỢP TÁC XÃ PHÚC THÀNH(Farmer organizational capacity assessment report)  


< 1 2
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn